Weer veilig reizen met maatregelen

Beste reiziger,

Eindelijk is het weer zover dat we weer mogen starten per 1 juni met onze heerlijke vakantie reizen.

Dit met inachtneming van onderstaande maatregelen die er voor moeten zorgen dat we op een veilige manier op reis kunnen met onze gasten

Wat zijn onze nieuwe reisvoorwaarden ?

 • Tijdens het vervoer met touringcar of 9 persoons bus is het dragen van een mondkapje verplicht, en bij instap dien je je handen te desinfecteren.
 • Voorafgaand aan uw reis ontvangen wij graag een kopie- vaccinatie bewijs van u. Zonder deze getekende verklaring van de GGD kunt u niet deelnemen aan uw reis!
 • Tijdens de reis nemen we extra hygiëne maatregelen in de bus en hotel in de vorm van extra schoonmaken en het desinfecteren van o.m. sanitair.
 • Gedurende onze reizen zullen we de 1,5 mtr afstand maatregelen respecteren.

Waarom wordt mijn vakantie niet geannuleerd?

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen uiteraard de adviezen van de lokale autoriteiten op. Vanaf 1 juni kunnen we dan ook de meeste reizen uit ons aanbod gewoon uitvoeren. Het kan zijn dat andere reisorganisaties andere beslissingen moeten nemen, door bijvoorbeeld reizen verder vooruit te annuleren dan de maatregelen die tot dusver officieel zijn bevestigd. Dit kan te maken hebben met een ander aanbod of met het feit dat sommige reisorganisaties, in tegenstelling tot Tracks Plus, geen eigen touringcars en 9 persoons bussen heeft. Besluit u om zelf te annuleren dan is dit conform de standaard annuleringskosten.


Kunt u uw reis annuleren als u niet meer op vakantie wilt na 30 juni 2021?

Wij snappen goed dat de vrees voor Corona onrust kan veroorzaken onder de reizigers. Indien er op uw geboekte reisbestemming geen negatief reisadvies geldt en u wilt toch uit voorzorg annuleren, dan kan dat helaas niet kosteloos. Afhankelijk van de situatie en beschikbaarheid is het mogelijk om tegen extra kosten om te boeken naar een andere bestemming. Hiervoor kun u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden. Wil u toch annuleren, dan gelden onze standaard annuleringsvoorwaarden.

Namens ons hele team wensen wij al onze klanten een hele fijne vakantie toe!

Met hartelijke groet,

Tom Bel
Managing director

Tracks Travel en Tracks Plus reizen
Passie met reizen
071-3011888
VZR Garant

 1. AANMELDING

1.1. Reservering en aanmelding voor een reis

Telefonisch reserveren voor een reis die Tracks Plus reizen aanbiedt is mogelijk. Wanneer Tracks Plus binnen een week na telefonische reservering geen inschrijf formulier van de deelnemer heeft ontvangen komt de reservering auto­matisch te vervallen. De aanmelding van een deelnemer is definitief wanneer het inschrijfformulier in bezit is van Tracks Plus reizen. Het inschrijfformulier dient ondertekend te zijn door de deelnemer,  akkoord te gaan met de Reis-en Boekingsvoorwaarden zoals vermeld. Zie onder het kopje ‘Verzekeringen’ verdere voorwaarden tot aanmelding m.b.t. de reisverzekering.

Bij aanmelding gaat de deelnemer ermee akkoord dat eventueel van de deelnemer gemaakte foto’s tijdens de reis gepubliceerd kunnen worden in promotie­materiaal t.b.v. Tracks Plus reizen. Indien dit niet gewenst is verzoeken wij dit aan te geven bij aanmelding.

1.2. Belang van het volledig en naar waarheid invullen van het inschrijfformulier

Het is van groot belang dat het inschrijfformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld door de deelnemer. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet door Tracks Plus reizen niet in behandeling genomen.

1.3. Bevestiging van deelname en betaling van de reissom

Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Tracks Plus reizen binnen twee weken een reserveringsbevestiging/factuur aan de deelnemer. De eerste aanbetaling van 25% van de totale reissom dient binnen 14 dagen na factuurdatum op het bankrekeningnummer van Tracks Plus reizen te zijn bijgeschreven. Het restant van de reissom uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum. De deelnemer ontvangt éénmalig op het woonadres of eventueel afwijkend factuuradres een reserverings-bevestiging/-factuur na eerste aanmelding middels het inschrijfformulier.

1.4. Laatste bericht voor vertrek van de geboekte reis

Ongeveer 3 weken voor de vertrekdatum ontvangt de deelnemer van Tracks Plus reizen op het inschrijfformulier vermelde woonadres:

* een brief met gegevens over tijd en plaats van vertrek en terugkomst en een telefoonnummer voor de achterblijvers.

* een paklijst met advies over mee te nemen kleding, en overige aandachtspunten m.b.t. de reis.

* naam/adreslabels om aan de bagage te bevestigen.

N.B. Bij vlieg- of bootreizen kunnen de gegevens over vertrek- en aankomsttijden later ter beschikking komen. Wijkt de opstapplaats op het laatste bericht af van de door de deelnemer gewenste opstapplaats (deze is te kiezen uit de aangegeven opstapplaatsen bij de betreffende reisbeschrijving in deze brochure), dan dient de deelnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Tracks Plus reizen. Bij busreizen wordt op het laatste bericht een telefoonnummer vermeld waarmee vanaf 2 uur voor de officiële aankomsttijd op de terugweg gebeld kan worden met vragen over oponthoud/files onderweg. Tracks Plus reizen belt zelf niet met het thuisfront bij eventueel oponthoud onderweg.

 1. ANNULERING

2.1. Annulering van de reis door de deelnemer.

Als een deelnemer zich voor een reis heeft ingeschreven en besluit niet meer mee te gaan, zijn daar kosten aan verbonden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop er geannuleerd wordt.

* Tot 8 weken voor vertrek de aanbetaling.

* Tot 6 weken voor vertrek de aanbetaling en 25% van het resterende bedrag.

* Tot 4 weken voor vertrek de aanbetaling en 75% van het resterende bedrag.

* Binnen 4 weken voor vertrek de volledige reissom.

Wanneer de reis in de laatste 4 weken voor vertrek wordt geannuleerd vervalt de verplichting van Tracks Plus reizen tot terugbetaling van enig deel van de reissom. Bij annulering van een reis worden altijd € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

N.B. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden aan het adres van Tracks Plus reizen. Zonder schriftelijke bevestiging van annulering verplicht Tracks Plus reizen zich in geen geval tot terugbetalen van enig deel van de reissom c.q. kan Tracks Plus reizen de deelnemer aansprakelijk stellen voor de kosten die nog openstaan op moment van aanvang van de reis. Heeft de deelnemer een annuleringsregeling (zie kopje ‘2.2) via Tracks Plus reizen afgesloten voor betreffende reis en annuleert de deelnemer om grondige redenen zoals gehonoreerd door de annuleringsregeling, dan zijn vanaf dat moment de annuleringsvoorwaarden van kracht. Annulering dient in dit geval schriftelijk via Tracks Plus reizen te verlopen. Is er kort voor aanvang van de reis aanleiding voor de deelnemer om de reis te annuleren, brengt u dan zo spoedig mogelijk Tracks Plus reizen ook telefonisch hiervan op de hoogte zodat de nodige maatregelen m.b.t. de reis getroffen kunnen worden.

2.2. Annuleringsregeling

Tracks Plus reizen biedt op het aanmeldingsformulier de mogelijkheid deel te nemen aan een annuleringsregeling. U kunt bij aanmelding van een reis op het aanmeldingsformulier aangeven dat u zich opgeeft voor de annuleringsregeling, welke dekking geeft bij annulering van uw reis door ernstige ziekte of calamiteit van uzelf of familie in de eerste graad. De bijdragekosten voor ons annuleringsregeling bedraagt 5,5 % van de reissom.

2.3. Annulering van de reis door Tracks Plus reizen

Tracks Plus reizen behoudt zich het recht voor een reis geen doorgang te laten vinden bij onvoldoende deelname tot uiterlijk 6 weken voor vertrek. In dit geval neemt Tracks Plus contact op met de deelnemer om in overleg te bekijken of er een andere reis is waar de deelnemer zich eventueel voor zou willen aanmelden. Zo ja; dan kan de oorspronkelijke reis – zonder bijkomende omboekingskosten – omgeboekt worden naar een nieuw gekozen reis. Is dit niet het geval, of is er geen plaats meer op de reis van tweede keuze, dan heeft de deelnemer recht op restitutie van de totale reissom, voor zover reeds betaald.

 1. REISVERZEKERING

Een reisverzekering is niet bij de reissom inbegrepen. Het is mogelijk deze via Tracks Plus reizen bij de Europeesche Verzekeringen af te sluiten; dit moet dan op het inschrijfformulier worden aangegeven. De kosten hiervan komen bovenop de reissom. Als er op het inschrijfformulier geen keuze is aangevinkt sluiten wij geen verzekering af. Bij afsluiting van verzekeringen na ontvangst van de reserveringsbevestiging/factuur brengen wij extra administratiekosten in rekening. Kosten voor een reisverzekering (standaarddekking, inclusief geneeskundige kosten en dekking bij ongevallen) bedragen in 2021 € 0,60 per dag in Nederland, € 1,60 per dag in Europa, € 2,50 per dag buiten Europa. Poliskosten zijn € 3,50. Over dit bedrag wordt geen assurantiebelasting geheven. In verband met onnodige risico’s tijdens een reis stelt Tracks Plus reizen elke reiziger verplicht een reisverzekering af te sluiten. De reiziger kan zelf kiezen of een dergelijke verzekering via Tracks Plus reizen bij de Europeesche Verzekeringen afgesloten wordt of via een zelf gekozen verzekeraar.

 1. WIJZIGINGEN

4.1. Wijzigingen ten opzichte van aangeboden reizen in de folder

Door vroegtijdige publicatie van het reisprogramma is het mogelijk dat er wijzig-in gen optreden in het programma en/of de accommodatie. Bij ingrijpende wijzi­gingen, zoals een volledig afwijkend activiteitenprogramma of accommodatie/bestemming, die wezenlijk verschillen van dat wat in deze brochure is aangeboden, neemt Tracks Plus reizen voor aanvang van de reis contact op met de deel nemer en heeft de deelnemer het recht om zonder verdere kosten deelname aan de reis te annuleren. Zie ook paragraaf 2.3.

4.2. Wijzigingen in het programma gedurende een reis

Het kan voorkomen dat gedurende een reis kleine aanpassingen worden gedaan in het oorspronkelijke programma door bijvoorbeeld weersomstandigheden, aard van de groep of onverwachte veranderingen in mogelijkheden ter plaatse. In dit geval zal altijd naar een passend alternatief gezocht worden.

4.3. Wijziging vertrek en aankomst

Op het laatste bericht dat de deelnemer ongeveer 3 weken voor aanvang van de reis ontvangt (zie ook paragraaf 1.5.), staan de op- en afstapplaats en vertrek- en aankomsttijden voor betreffende deelnemer vermeld. Tracks Plus behoudt zich het recht voor hier wijzigingen in aan te brengen, waarvan de deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht.

 1. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Verplichtingen Tracks Plus reizen

Tracks Plus reizen verplicht zich tot een behoorlijke uitvoering van de reis en het programma, ongeacht of de reis door Tracks Plus reizen of door een in opdracht van Tracks Plus reizen handelende organisatie wordt uitgevoerd. Wanneer tijdens de reis een deelnemer schade ondervindt aan bezittingen, of lichamelijk letsel oploopt en de oorzaak daarvan een tekortkoming van de organisatie is, verplicht Tracks Plus reizen zich de deelnemer hulp te verlenen en de schade te vergoeden.

5.2. Uitsluiting aansprakelijkheid van Tracks Plus reizen

Tracks Plus reizen is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen in de uitvoering van de reis als deze te wijten zijn aan een tekortkoming van de deelnemer. Voorts is Tracks Plus reizen niet aansprakelijk voor kosten die ontstaan doordat de deelnemer niet in het bezit is van geldige identiteitspapie­ren of reisdocumenten.

5.3. Verplichtingen deelnemer

De deelnemer dient het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Door ondertekening gaan zij akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de Reis- en Boekingsvoorwaarden  deze brochure. De deel­nemer verplicht zich eventuele wijzigingen m.b.t.  (o.a. geestelijke en lichamelijke gesteldheid, medicatie-gebruik) voor aanvang van de reis aan Tracks Plus reizen te melden. De deelnemer verplicht zich verder eventuele aanwijzingen van Tracks Plus reizen of van diens wettig vertegenwoordiger strikt na te komen. Bij eventuele schade ontstaan aan bezittin­gen van derden of aan personen veroorzaakt door de deelnemer, worden de kosten op de deelnemer verhaald.

5.4. Medicatie en lichamelijke/geestelijke gesteldheid

Als de lichamelijke/geestelijke gesteldheid van de deelnemer is veranderd ten opzichte van hetgeen in eerste instantie aangegeven op het inschrijfformulier vraagt Tracks Plus reizen om uiterlijk een week voor aanvang van de reis een opsomming van deze wijzigingen aan het kantoor van Tracks Plus reizen toe te zenden. Wijzigingen vanaf een week voor aanvang van de reis dienen ook telefonisch aan het kantoor van Tracks Plus reizen doorgegeven te worden. Als bovengenoemde wijzigingen pas bij of na vertrek aan de reisbegeleiding van Tracks Plus reizen worden meegedeeld, kan Tracks Plus reizen

betreffende deelnemer van verdere deelname aan de reis uitsluiten als er twijfels zijn over een goed verloop van de reis voor de deelnemer, reisbegeleiding en de rest van de vakantiegroep.

5.5. Vertraging op heen- en terugreis

Als bij vertrek op de heenreis blijkt dat een deelnemer op de aangegeven tijd niet aanwezig is op de betreffende opstapplaats neemt Tracks Plus reizen éénmalig telefo­nisch contact op met de contactpersoon van betreffende deelnemer. Reiziger is vervolgens zelf verantwoordelijk voor vervoer naar een volgende opstapplaats of even­tueel de vakantie locatie zelf.

 1. Uitsluiting van deelname

Tracks Plus reizen behoudt zich het recht voor personen die zich voor één of meerdere reizen hebben aangemeld met opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan betreffende reis/reizen. Wanneer tijdens een reis blijkt dat het gedrag van een deelnemer een goed verloop van de reis voor de deelnemer zelf of andere deelnemers/begeleiding in de weg staat, behoudt Tracks Plus reizen zich het recht voor om in overleg met de deelnemer van verdere voortzetting van de reis uit te sluiten. Restitutie van de reissom door Tracks Plus reizen  is in deze gevallen uitgesloten. Eventueel bijkomen­de kosten, o.a. voor een eerdere terugkeer naar huis, zijn voor rekening van de deelnemer.

 1. Voorbehoud van Tracks Plus reizen m.b.t. het op de website aangeboden reisprogramma

Tracks Plus Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekst op de website. De op de website gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de (brandstof)prijzen en Btw-tarieven geldend op 1 januari 2021. Verhoging van de brandstofprijzen en/of tickettarieven op de wereldmarkt kan leiden tot hogere kos­ten die door Tracks Plus reizen zullen worden doorberekend in de uiteindelijk te betalen reissom. Dit geldt tevens voor verhoging van de BTW- tarieven, verzekering tarieven en eventuele nieuwe belastingmaatregelen die de kosten doen stijgen.

 1. VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantstelling maakt Tracks Plus gebruik van de garantieregeling VZR Garant.

U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant ( www.vzr-garant.nl ) Binnen de grenzen van de garantieregeling ( te vinden op de website van VZR Garant ) de garantie van VZR van toepassing. In de garantieregeling leest u op welk reisaanbod de garantie van VZR van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen niet kunnen worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, Torenalee 20, 5617 BC Eindhoven via info@vzrgarant.nl of +31(0)85 13207630